bloggiri.com - Indian Blogs Aggregator

வெள்ளி, 20 மார்ச், 2015

பன்றிக்கு ஏது சாதி வேறுபாடு?

"vf;]; f;A+]; kP> I ak; .......;. 
I thd;l; ik hpg;Nghl;. ik M];gpl;ly; Ib MHB00384345." Nyg; hprg;\dpypUe;j me;jg; ngz;kzp vdf;fhd hpg;Nghl;il gphpz;l;bj;J mijg; ghh;j;J gpd; vd;idg; ghh;j;J jiyairj;J rphpj;jg;gb fthpy; jpzpj;J nfhLj;jhh;fs;. mth;fspd; rphpg;gpy; hpry;l; njhpe;jJ. ,Ue;jhYk; nrYj;jpa 5000 &gha;"f;F ghh;f;f Ntz;lhkh? Nghl;NlhtpYk; nkbf;fy; nl];l; hpg;Nghl;";yAk; jhNd nefbt; hpry;l;lh vjph;g;Nghk;.
     jpwe;Njd;. ghrpl;bt;.
    
     hpg;Nghl;by; xd;Wk; Ghpatpy;iy. Ghpe;jJ xd;W jhd; vdf;F ];itd; g;S aka gd;wp fha;r;ry;. H1N1 ghrpl;bt;. ",e;jpahtpy; ,Jtiuf;Fk; 600 NgUf;F jhd; gd;wpf;fha;r;ry; fz;lwpg;gl;Ls;sJ. 114 Ngh; ,Jtiu ,jdhy; ,we;JUf;fhq;f"D nra;jpapy; nrhy;ypUe;jhh;fs;. 120 Nfhbg; Nghpy; fzf;Fg; ghh;j;jh> ehd; ,UgJ ,yl;rj;Jy xUj;jdh gd;wp fha;r;ry; fz;lwpg;gl;lq;fy;y. ngUik jhd;. Mdh> ,we;J Nfhbapy xUj;jdh Mfpl;lh?
    xU Ntis ngq;fSh;y ,Uf;Fk;NghNj ehd; ,we;Jg; Nghdh> ngq;fSh; l;uhgpf;> Nlhy; Nfl;LD nll; ghbah ehd; J}j;Jf;Fbf;F NghwJf;Fs;s nrj;JUtd;. Nghw crpU nrhe;j CUy NghfDk;"D nrj;jtq;f nrhy;thq;f. xU Ntis caph; gpioj;jhy; njhlh;e;J caph; gpiof;f Ntiy NtZNk mjdhy; NkNd[Uf;F Nghdpy; mioj;J njhpag;gLj;jpNdd;. Vw;nfdNt ehd; gjpT nra;jpUe;j NgUe;J ,uT 08:30f;F. mjw;Fs; Gwg;gl Ntz;Lk;. igf;fpy; &k;kpw;F NghNdd;. ez;gdplk; Kf%b thq;fp tu nrhd;Ndd;. kzp ,uT 07:00. lhf;]p te;jJ. vd;dhy; khbg;gb ,wq;fp lhf;]papy; Vwp cl;fhu Kbe;jJ. Kbe;jJ vd;W ehd; epidj;ij> xusT ,y;iy vd;dhy; KbAk; vd;wJ ,e;j epfo;T. lhf;]p fpsk;gpaJ nlhk;Y}&tpy; ,Ue;J kbthyhTf;F. 5 ehs; grp vd;id miu J}f;fj;ijf; fhl;baJ. lhf;]papy; Nfl;l nfhLukhd xU fd;dlg; ghl;L vd;id miu kuzj;ijf; fhl;baJ. gd;wp fha;r;rNy Njtyhk; ghl;lhg; gbf;fpwha;q;f kdrhl;rpapy;yhjtq;f.
     
    kzp 08:05. kbthyh te;jJ. ehDk; kbthyhTf;F te;Njd;. lhf;]p gpy; 150 &gha;. vd;fpl;l 400 ehY E}W Nehl;lh jhd; ,Ue;jJ. vd;Dila khiyNeuj;J kaf;fj;ij ghh;j;Jl;L l;iuth; rpy;yiw ,y;iyd;D rhjpr;Rl;lhh;. me;j epiyikapy; tpl;l %r;irNa thq;f Kbay ,Jy rpy;yiwia vq;fg; Ngha; thq;f. 50 &gha;k; "say ola" jhd;.

     g;nuz;l;]; l;uhty;];'D bf;nfl;y Nghl;LUe;j ,lj;Jf;F te;jile;Njd;. gj;jb jhd; lhf;]pf;Fk; me;j fl;blj;Jf;Fk; ,Uf;Fk; Mdhy; gj;J epkp\g; gazk; vdf;fpUe;j ngl;NuhYf;F. ehd; g]; vg;g tUk;D FiwQ;rJ 7 jlit Nfl;lg; gpwF tuNtw;giwapypUe;jth; vd;idg; ghh;j;Jl;L kWgbAk; fpNo FdpQ;Rl;lhU. $r;r Rghtk; cs;stq;fs;s Vd;g;gh $l;lk; tu ,lj;Jy cl;fhu itf;fpwPq;f?

     vl;liuf;F tu Ntz;ba g]; rhpahf 09:30f;F te;jJ. me;j xd;diu kzp Neuk; ,y;y 5400 nehbfs; xt;nthz;Zk; vdf;F jdpah te;J Hi nrhy;yp eyk; tprhhpr;Rl;L lhlh nrhy;ypl;L Nghr;R. fz;iz nrhUfp nfhz;L kaf;fkh te;jJ. Kd;dg; gpd;d te;jh jhNd njhpAk; kaf;fkh vd;W?. fth;nkd;l; Ntiyf;F Ms; vLf;fpw khjphp mq;Nf ,Ue;j 70 NgUf;F 1 ehw;fhyp Nghl;LUe;jhq;f. ntl;fk; ghh;f;fhky; J}rpg; ghh;f;fhky; mq;f jiuapy cl;fhh;e;Njd;. ehd; epd;Wf;nfhz;L ,Uf;Fk; Nghnjy;yhk; ghh;f;fhjg; gf;fj;Jy epd;Dl;LUe;j nghz;Z ehd; jiu kl;lk; MdJk; vd;idNag; ghh;j;Jl;L ,Ue;jJ. rphpf;fhth mothD njhpay.. Mdh kaq;fp tpOe;Jw $lhJD kl;Lk; vd; fz;Zf;Fk; %iyf;Fk; vd; kdR ]pf;dy; nfhLj;Jl;L ,Ue;jJ.

     mq;f xU 3 taR Foe;ij vd;fpl;l te;J Ngha; te;J Ngha; mJth VNjh tpisahb nfhz;bUe;jJ. vd;dhy me;j Foe;ijag; ghh;j;J rphpf;f Kbay Mdh mJ gf;fj;Jy tUk; NghJ ,Ukpw $lhJD mg;g mg;g jz;zPh; Fbr;Rl;Nl ,Ue;jd;. rhpahf rpWePh; tu Neuj;jpy; me;j J}j;Jf;Fb g]; te;jJ. 
 
     filrp mg;gh; ]pq;fps; ngh;j;. ,UkYk; rsp ckpo; ePh; topahfj;jhd; ,J guTJD nrhd;dhq;f. Neuhg; Ngha; mq;f gLj;Njd;. ];fPhpd;fis vy;yhj;ijAk; %LNdd;. mq;f cs;stq;fSf;F ehd; ,Uf;NfD $l njhpahJD epidr;rd;... Mdh ,Uky; rj;jk; ,Q;rpd; rj;jj;Njhl ,uz;lw fye;jJ. J}q;fpNdd; ,y;y J}q;fDk;"D epidr;Rl;Nl gLj;J ,Ue;Njd;. mLj;j ehs; te;jJ. J}j;Jf;FbAk; te;jJ. 
      fhiy 06:30 kzp. gpg;uthp 20> 2015. igf;fpy mioj;J Nghf te;j mg;ghitg; ghh;j;jJk; vdf;F 50 rjtPjk; rhpahfp tpl;lJ. Mdhy; ,e;j rspapy; cs;s itu]; xj;Jf;fZNk? gd;wpapy ,Uf;fpw itu]; vLj;J mg;gb vd;dq;fa;ah Muha;r;rp? cq;f Muha;r;rpapy jPia itf;f. 1920y; gd;wpf;F ,Ue;j itu]; 2015y vdf;F tu tr;r mnkhpf;fh Vfhjpgj;jpak; xopf! xU Nts ngau itr;R itu] gug;gp tpLwhq;fNsh. ];lhypd; tho;f!

    tPL te;jJk;. Fspj;Jtpl;L mk;khtpd; jpUg;jpf;fhf tha; Fkl;lYld; rhg;gpl;L tpl;L kUj;Jtkidf;F Ml;Nlhtpy; nrd;Nwhk;. J}j;Jf;Fb muR kUj;Jtkid. kzp fhiy 10:00. vq;Fk; kf;fs; $l;lk;. va;l;]; Kjy; jiytyp kf;fs; mq;Nf rq;fkk;. vd; Gz;zpaj;jhy; gd;wp fha;r;rYk; gl;baypy; Nrh;e;jJ. 
 
    M];gpl;ly;"y ml;kPl; MfDk;D Kbtpy; jhd; mq;Nf nrd;Nwhk;. mjdhy; Neuhf mtrug; gphpTf;F nrd;Nwhk;. lhf;lhplk; nl];l; hpg;Nghl;il nfhLf;f> clNd lhf;lh; vOe;J gf;fj;Jy ,Ue;j eh;];"l;l VNjh nrhy;y vf;];l;uh 2 lhf;lh; te;jhq;f. g;urUk; gy;];k; ghh;j;jhh;fs;. 2 eh;]; te;J vdf;F euk;G"y Crpa itr;R Nky g;sh];jphp Nghl;lhq;f. typj;jJ. ,Ue;jhYk; caph; thoZNk. gz;Zq;f gz;Zq;f.. vd;d NtZk;dhYk; gz;Zq;f"q;fpw epiyik jhd; vd;DilaJ. clNd thh;l; Nkd; xUj;jh; tPy; NrNuhl vd;dUfpy; tu ",y;y ehd; ele;J thNud;"D vd;Nwd; ehd;> mtU lhf;lu ghh;f;f.. lhf;lh; vd;id cl;fhu nrhd;dhq;f. caph; thoZNk.. rf;fu ehw;fhypapy; mkh;e;Njd;.. Nrhfk; njhz;ila milf;f mtru gphpT fjT jpwe;jJ. 
 
     fpl;lj;jl;l kUj;Jtkidapd; EioTthapypUe;J mf;fiuf;Nf Ngha; Nrh;e;Njhk;. ADD thh;lhk;. me;j thh;bd; Kd; H1N1 thh;LD Ngg;ghpy; vOjp xl;bUe;jhh;fs;. tPy; Nrh; cs;Ns nrd;wJ. nkhj;jk; 8 gLf;iffs;. ve;jg; gLf;if vd;W Njh;T nra;Ak; chpik vd;dplk; nfhLf;fg;gl;lJ... kpd;tprpwp fPNo cs;sg; gLf;if Njh;T nra;jhq;f vd; mk;kh. ,e;j Njh;T chpik nrhy;yhky; nrhy;ypaJ ehd; jhd; ,q;Nf gd;wp fha;r;ry; Kjy; Nf]; vd;W. vd; thpirapy; 5. vjph; jpirapy; 3 gLf;iffs;. xU Nki[ mjw;F Jizahf xU ehw;fhyp. xU gPNuh. ,UGwKk; ghj;&k; foptiwfs;. ,J jhd; me;j gpuj;Naf thh;L. muR kUj;Jtkid ehd; Nfs;tpgl;lij tpl tpiuthfTk; rpwg;ghfTk; ,Ue;jJ. njhlh;e;J ,Uf;Fk; vd ek;gpNdd;. 
 
   mg;ghTk; mk;khTk; vdf;F ,lKk; tyKkhf ,Ue;jhh;fs; Kf%bAld;. kfdhf vd;idg; ngw;wjw;F mth;fs; ntspapy; Kfj;ij fhl;l Kbahjg;gb nra;Jtpl;Nld;. rpwpJ Neuj;jpy; xU 5 Ngh; nfhz;l FO Kf%bAld; vd; gf;fk; te;jJ. kUj;Jth;fs; jhd; vd;W ];nj];Nfhg; $wpaJ. vd; eyk;> gyk;> vd;dpy; gd;wp fha;r;rypd; gyk;> gak; gw;wp tprhhpj;jhh;fs;. "gag;gl Njitapy;iy" vd;wdh;. mk;kh mth;fsplk; ehd; rhpahf rhg;gpltpy;iy vd;W $w clNd mth;fs; f;SNfhi] vd; ,uj;jj;jpy; fyf;f eh;]plk; $wptpl;L ntspNawpdh;.

    rpwpJ Neuk; fopj;J ngUk; rj;jj;Jld; xU nghpa kUj;Jt fUtpia ,Uth; J}f;fp te;jdh;. tprhhpj;jjpy;> gd;wp fha;r;rypy; ,wf;fpwg; ngUk;ghyhNdhh; Nkhrkhd %r;R jpzwypdhy; jhdhk; ,wf;fpwhh;fshk;. me;j rTz;l; ghh;l;b gpuhz thA fUtpahk;. vd; caph;%r;R ];lt;f;fhd rpypz;lh; vd;gJ mjd; RUf;fk;. 10 f;Sf;Nfh]; ghf;nfl; te;jJ. Mdhy; vdf;F khl;lg;gltpy;iy. eh;]plk; Nfl;ljw;F VNjh gd;wp fha;r;ry; fpl; tuZk; mg;NghJ jhd; khl;l KbAk; vd;whh;fs;. fpl; mth;fSf;F fpl;Lk; tiu fhj;jpUf;f $wpdh;.
    fhj;jpUj;jypd; NghJ ,Uth; thh;bDs; Eioe;jhh;fs;. ,Uthpy; xUth; muR kUj;Jtkidapd; Kjy;th; mjhtJ Bd;. vd; ngah;> taJ> gbg;G> njhopy; gw;wp tprhhpj;jhh;. gd;wp fha;r;ry; ,Uf;Fk; nghOJ ngq;fShpypUe;J J}j;Jf;Fbf;F Vd; te;Njd; vd;Wk; gazj;jpd; NghJ ehd; itui] gug;gpUg;Ngd; vd;Wk; $wpdhh;. ehd; gbj;jtd; jhNd vd;W $wp Kbj;jhh;. gbj;j Kl;lhs; vdTk; Kbj;jpUf;fyhk;. gbj;j Nkjhtpahf ngq;fShptpy; kaf;fj;jpy; Nfl;ghud;wp fplg;gij tpl gbj;j Kl;lhshf ,thplk; ,q;F jpl;L thq;FtJ Nky; vd;W Njhd;wpaJ. NkYk; ehd; gbj;j Kl;lhnsd;W Vw;fdNt vdf;F njhpAk; vd;gjhy; nghpjhf vdf;F Mr;rhpak; VJkpy;iy.

    eh;]; vjph;ghh;j;J nfhz;bUe;j fpl; te;jJ. nkhj;jk; 10 ghf;nfl;. fpl; vd;why; vd;d? Mty; Nkypl;lJ. fpl; fpopf;fg;gl;lJ. vd;dplkpUe;J ghJfhj;J nfhs;s mth;fSf;F nfhLf;fg;gl;l cil jhd; me;j fpl;. fpl;ljl;l jhypghd; murpw;F cl;gl;l ngz;zhf khwpapUe;jhh; me;j eh;];. me;j cilAld; elf;f rpukg;gl;L vd; mUfpy; te;J tpuypy; Mf;]pkPl;lh;"D vd;w xd;iw khl;btpl;lhh;fs;. mJ vd;dpYs;s Mf;]p[d; msit $wpf;nfhz;Nl ,Uf;Fkhk;. khl;lg;gl;lJk; mJ 96 vd;W fhz;gpj;jJ. 90"f;F fPNo Nghdhy; vy;Nyh. 85 fPNo Nghdhy; nul;. rpypz;lh; khl;lg;gLk;. 0 vd;why; ghil fl;lg;gLk;. ,e;j Mf;]pkPl;lh; %yk; caph; b[pl;lyhf;fg;gl;lJ. 
 
    J}j;Jf;Fb Rfhjhu Jiw Copah; xUth; te;J vd; tho;f;if tuyhiw Fwpg;ngLj;J nfhz;L Nghdhh; mth; mYty; fhuzkhf. euk;gpy; Fj;jg;gl;l Crpapd; %yk; f;Sf;Nfh]; Vw njhlq;fpaJ. ,dpNj rpfpr;ir njhlq;fpaJ. muR kUj;Jtkidapd; trjpAk; kUj;Jth;fspd; Jhpj eltbf;ifAk; nrtpypahpd; ftdpg;Gk; kaph; $r;rnrhpa itj;jJ. 4 khj;jpiuia vd; mk;khtplk; nfhLj;jhh;fs;. vdf;F fhiyapy; xd;W ,uT xd;W. kPjKs;s 2 khj;jpiu mk;kh mg;ghTf;F Kd;ndr;rhpf;if eltbf;if. mlNl vd;Nwd; kdJf;Fs;. me;j khj;jpiuapd; NgU Nlkp g;S vd;W ez;gd; $wpaJ Qhgfj;jpw;F te;jJ. ,e;j xU khj;jpiu jhd; gd;wp fha;r;riy Fzg;gLj;j $baJ vd;W muR mwptpj;Js;sJ. ,jw;F gpwF eh;i] md;W ehd; ghh;f;ftpy;iy. mg;gh vdf;Fk; mk;khTf;Fk; md;Wf;fhd kjpa ,uT czit thq;fp je;jhh;fs;. mk;kh vdf;F Jizahf mq;F jq;fpdhh;fs;. gpg;uthp 20> 2015 md;W New;W MdJ.
 
    gpg;uthp 21> 2015. fhiy czit mg;gh thq;fp te;jhh;fs;. muR kUj;Jtkidapy; jq;fp rpfpr;ir ngWk; NehahspfSf;F nfhLf;fg;gLk; rhjk;> nfhz;ilf;fliy> ghy;> nuhl;b> goq;fis mq;Nf nfhz;L te;J itj;jhh; xUth;. mk;kh mthplk; vq;fSf;F tPl;L czT ,Uf;fpwJ Ntz;lhk; vd;W kWf;f mth; VJk; nrhy;yhky; gd;wp fha;r;ryplkpUe;J jg;gpf;nfhs;s mq;fpUe;J Xl;lnkLj;jhh;. New;W Nghy; eh;]; 4 khj;jpiu nfhLj;jhh;fs;. eh;]plk; rhg;ghl;il gw;wp tprhhpj;jjpy; jhd; njhpa te;jJ me;j czT gf;fj;J thh;by; ,Uf;Fk; Kjpath;fSf;F vd;gJ. mth;fSf;F czit rkkhf gq;fpl;L nfhLf;Fk; tiu czT vq;fs; thh;by; mjhtJ ADD thh;by; ,Ug;gJ tof;fkhk;. Kjpath;fSf;F vd;W vd;d gpuj;Naf thh;L? ngah; fhy;uh thh;L;. the;jp Ngjp te;J gLf;ifapy; ,Uf;Fk; thhpRfshy; iftpl;l Kjpath;fspd; filrp Gfyplk; ,e;j fhy;uh thh;L. mjdUfpy; va;l;]; rpfpr;ir kw;Wk; fye;jha;T thh;L.
mjdUfpy; gpztiw. mg;nghOJ jhd; rpwpJ tpsq;fpaJ fhe;jpa nkhopapy; ehd; flTspd; Foe;ij Mk; ,e;j kUj;Jtkidapy; ehd; jPz;lj;jfhjtd;. vdf;fhd xJf;fPL ,g;gb xJf;fPaJ vdf;fhd <L.

    kWehs; mjhtJ gpg;uthp 22> 2015 Kd;jpdk; Nghy; thh;il Rj;jk; nra;a xUth; te;jhh;. mth; mk;khtplk; xU rhjpapd; ngaiu Fwpg;gpl;L ehq;fs; me;j rhjp jhNd vd;W Nfl;L mk;khtpd; gjpiy vjph;ghh;j;J nfhz;bUe;jhh;. mk;khNth clNd mjid kWj;J vd; rh;l;bgpNfl; rhjpia $wpdhh;. vd;d mofhf rhjpg; ngaiu Nfl;fpwhq;fa;ah? mk;kh nrhd;d rhjpapd; ngaiu Nfl;lJk; mijg; gw;wp cah;thf Ngr njhlq;fpdhh; me;j thh;l; Nkd;. 'k;k;k;..." cah;e;j rhjpahk;. Mdhy; ,e;j ghoha; Nghd gd;wpf; fha;r;rYf;F njhpatpy;iy vd; rh;bgpf;Nfl; rhjpapd; kfj;Jtk;. பன்றிக்கு ஏது சாதி வேறுபாடு?
 
    gpd;dh; te;j Bd; eh;]plk; jLg;G Crp Nghl;Lf;nfhs;s Qhgfg;gLj;jpdhh;. gpd; igadpd; mjhtJ vdJ mk;kh mg;ghtpw;F jLg;G Crp Nghl;lhfptpl;ljh vdf; Nfl;lwpe;jhh;. Mr;rh;akile;jthW eh;]; mth;fSf;Fk; Crp Nghl Ntz;Lkh vdf; Nfl;lhh;. fpl; cjtpAld; f;Sf;Nfh]; Vw;wpaNjhL rhp mjd; gpwF thh;bd; ntspNa [d;dNyhNuhkhf kl;LNk vd;idg; ghh;j;J nfhz;bUe;j eh;]; ,dp shift"f;F tug; Nghfpw eh;]; vd nkhj;jk; 5-6 NgUk; vd;dplkpUe;J mth;fis fhj;Jnfhs;s me;j 800 &gha; kjpg;Gs;s me;j jLg;G Crp Nghl;bUe;jhh;fs;. Mdhy; vd;dplkpUe;J 1 mb $l J}ukpy;yhj gf;fj;J gLf;ifapNy ve;NeuKk; mkh;e;jpUf;Fk; vd; mk;khTf;F jLg;G Crp Nghl Ntz;Lkh vd;W mth;fs; Vd; Nfl;lhh;fs; vd ,g;nghOJk; vdf;F tpsq;ftpy;iy. jf;fhsp rl;dpf;Fk; ,uj;jj;jpw;Fk; tpj;jpahrk; njhpe;jth;fs; Nghy?
   ,g;gb Rk;kh fope;j ehl;fspy; vdf;F kpfTk; gpbj;jkhd kw;Wk; xNu nghOJNghf;F vd; mk;khTld; Ch; tk;G NgRtJ. Ngr;Rthf;fpy; mk;kh New;wpuT VJTk; nfhYR rj;jk; Nfl;ljh? vd;W Nfl;lJ vdf;F gPjpia Vw;wpUe;jJ. 
vdf;F Nfl;ftpy;iy vd;gJ xUgf;f cz;ik vd;why; vdf;F ,e;j rspahy; fhJ milj;Js;sJ kWgf;f cz;ik. gpztiw mUfpy; ,Ue;J nfhz;Lk; fhy;uh thh;by; cs;s xU ghl;b ,uT fj;jiy Nfl;L nfhz;Lk; gag;gltpy;iy vd;why; me;jg; Nga;f;F vd;d khpahij? 
tof;fk; Nghy;> J}f;fKk; J}f;fkpd;ikahf md;wpf;fhd ,uT gae;J fope;J nfhz;bUe;jJ ehDk; jhd;. ,uT 11:15 thh;bd; fjT jl;lg;gLk; Xir Nfl;lJ. Nga;f;F E}W MArh? ,y;y vdf;F my;g MArh?. 
fz;bg;ghf jpwf;fg;gl Ntz;Lkh vd;w 1 epkp\ Nahridf;F gpwF jpwe;jhh; mk;kh. [Pdpah; lhf;lh;fs; ,uz;L Ngh; epd;whh;fs; ghpNrhjidf;F vd; ,uj;jj;ij vLg;gjw;F. 
mth;fs; flik czh;r;rp vd;id fz;fyq;f itj;jJ ,uj;jKk; rpe;j itj;jJ me;j ,uT 11:30 kzpf;F.

   ,Wjpahz;L gbf;Fk; kUj;Jt khztpfs; mth;fs;. Nfusj;ij Nrh;e;jth;fs; ehq;fs; vd;W mth;fspd; fz;fSk; rpifayq;fhuKk; $wpaJ. mjpy; xUth; vdJ tyf;ifapy; euk;ig NjLk; Kaw;rpapy; %d;W ehd;F ,lj;jpy; Crpahy; Fj;jpAk; fpilf;ftpy;iy me;j tPzhg; Nghd euk;G. ,lf;ifapy; NjLk;gb $wpNdd;. mth;fspd; igdy; ,ah; g;nuh[f;l; ehd; xU gFjp vd njs;s njspthdJ. g;nuh[f;l; ngapypauhfkhf ,Uf;f epidj;Njd;. gpd;dh; mth;fs; vd; mk;khtplk; me;j ,uj;j khjphpia ghpNrhjidf;F mg;NghNj nfhLf;f Ntz;Lnkd tw;GWj;jpdhh;fs;. mg;NghNj nfhLj;jhy; jhd; kfDf;F RfkhFk; vd;W epidj;Njh vd;dNth mk;khTk; me;j eLuhj;jphpapy; ,uj;jg; ghpNrhjid $lj;ij Njb nfhLj;J te;jhh;fs; me;j nfhYR rj;jj;jpd; JizAld;.
   gpg;uthp 23> 2015 ehSk; New;Nw Nghy; tpj;jpahrkpy;yhky; tpbe;J Kbe;jJ. md;W gpg;uthp 24 mNj thh;l; Nkd; mNj J}a;ik ,e;jpah fz;bg;ghf Rj;jg;gLj;j Ntz;ba foptiw ghj;&k; Mfpatw;iw jtpu midj;ijAk; Rj;jk; nra;jhh; mth;. ,ilapilNa ahiuNah jpl;b rypj;J nfhz;bUe;jhh;. fhuzj;ij Nfl;lhyhtJ foptiwia Rj;jk; nra;thh; vd;w ek;gpf;ifapy; mk;kh mth; rypj;J nfhs;Sk; fhuzj;ij Nfl;f. fhy;uhh thh;by; ,Uf;Fk; xU ghl;bia jpl;lj; njhlq;fpdhh;. ghl;bia tpl;L nrd;w kfd; jpUk;gtpy;iy %d;W khjq;fSf;F Nky;. jd; kfDf;F jhd; mk;khtpypUe;J fpotpahdg; NghJ gpbj;j gpj;J Nghy. kdg;gpwo;thd ghl;bapd; fj;jiy Fiwf;fTk; mJ mq;Fk; ,q;Fk; xLtij jLg;gjw;nfd;Nw xU gpuk;G Nghd;w fk;G. fijiaf; Nfl;Lk; foptiw Nfl;ghuw;Nw md;Wk; fple;jJ.

   KOtJk; eykhd ehDk;> Vw;fdNt eykhfNt ,Ue;j mk;khTk; ,d;W vg;gbAk; fpsk;gp tplyhk; vd;w ek;gpf;ifapy; mg;ghit kjpak; rhg;ghL nfhz;L tu Ntz;lhnkd;W $wp mg;ghTk; Ntiyf;F nrd;W tpl;lhh;fs;. "ePq;fs; fpsk;gyhk;" vd;W lhf;lh; $Wk; me;j jUzj;ij vjph;ghh;j;jpUe;Njhk;. 10:30 12:30 2:00 kzp lhf;lh; tutpy;iy.. grp te;J tpl;lJ. 3:00 4:30 lhf;lh; tutpy;iy grp nrd;Wtpl;lJ. mDkjp rPl;by;yhky; jhAk; kfDk; tPl;bw;F nry;y KbntLj;Njhk;. Kjy; ehs; kl;Lk; vl;b ghh;j;j eh;];fs; vq;fs; jpl;lkwpe;Njh vd;dNth vq;fs; thh;bd; ntspNa ehw;fhyp Nghl;L mkh;e;J nfhz;lhh;fs;. jpl;lk; jpthyhdJ. tapWk; jhd;. ,uT czTld; mg;gh tu nfhQ;rk; fz;fs; nfhQ;rk; njspthdJ. Vkhw;wj;jpy; md;wpuT mOJ nfhz;Nl nry;y khl;Nld; vd;wJ. kpf ePz;l ,uT. nfhYR rj;jk; md;idf;Fk;; vdf;F Nfl;ftpy;iy.

    gpg;uthp 25> 2015 Gjd;fpoik. tpbe;jJ. fhiy 08:00 fhy;uh ghl;b jhj;jhTf;F czT te;jJ. thh;L Nkd; te;jhh;. fij nrhd;dhh;. fijapd; ehafd; capNuhby;iy. ,we;J Nghd jhj;jhit J}f;fp Nghl Ntz;Lnkd nehe;J nfhz;lhh;. gd;wp fha;r;rypd; jPikiaAk; mijg; ghuhky; mth; vq;fSf;F ghh;f;Fk; NritAk; czu itj;jhh;. xU tifapy; mJ cz;ik jhd;. Kjy; ehs; kl;LNk ehd; ghh;j;j eh;];fs;> gpd; mth;fis thh;bd; [d;dy; ntspNa ,Ue;J mk;khit mioj;J me;j 4 khj;jpiufis nfhLf;Fk; NghNj fz;Nld;. ,e;j thh;L Nkd; mth;fSf;Fk; Nky;. jhj;jhTf;F ,Wjp khpahij nfhLf;f nrd;whh; mth;. lhf;lh; te;jhh;. tPL nry;y mDkjp je;jhh;. vq;fis tpl mjpf re;Njh\j;jpypUe;j me;j eh;i] ghh;f;f kfpo;r;rpahf ,Ue;jJ. "njhiye;jhd; gd;wp KQ;R thad;" vd;Nw epidj;jpUg;ghh;fs; mth;fs;.
   f;Sf;Nfh];f;fhf Vw;wg;gl;l euk;G Crp mfw;wg;gl Ntz;b mk;kh eh;]plk; nrd;W $wpdhh;. eh;];"f;F gjpyhf te;jhh; mNj thh;L Nkd;. jhj;jhTf;F ,Wjp khpahij nra;J te;j mNj iffSld;. mtUf;F njhpe;j nrtpypaiug; ghh;j;j gapw;rpapy; Crpia vLj;jhh; ,uj;jk; te;Jtpl;lJ. "tpl;lhy; NghJklh rhkp" nkhkz;l; mJ. vr;.I.tpia tpl nfhLukhdJ ,e;j fpUkp vd;W kWgbAk; $w Muk;gpj;jhh;. n[ah btp nra;jpapy; kf;fspd; Kjy;th;"D nrhy;wij tpl mjpf jlit vd;dplk; ,e;j gd;wpf;fha;r;rypd; itu]pd; nfhLikia $wpapUf;fpwhh;. Ngrhk ,tU Kd;dhy Kf%b vLj;j xU KiwahtJ ,Ukyhkh vd;W $l Njhd;wpaJ mg;NghJ. gpd;G jhd; Qhgfk; te;jJ ehd; ey;ytd; vd;W. 
 
    thh;L NkDf;F ed;wpAk; eh;]; vd;w cilapy; ,Ue;j me;j eh;];fSf;Fk; xU Fk;gpLk; Nghl;lg;gb fle;j 5 ehl;fshf rpiwapypUe;j %f;Fk; tha;f;Fk; Kf%bapypUe;J tpLjiy mspf;fg;gl;lJ.
 tPl;il Nehf;fpNdhk; Ml;NlhtpypUe;jg;gb. gazj;jpy; ,uz;L tp\ak; GjpuhfNt ,Ue;jJ. xd;W ,Wjp tiu vdf;F fha;r;ry; ,Uf;fpwjh vd;W njh;kkPl;liu itj;J ghpNrhjpf;fNt ,y;iy. 
,uz;L ngq;fShpy; kzpg;ghypy; hpg;Nghl;ilg; ghh;j;Jtpl;L vd;dplk; nfhLf;Fk; NghJ me;j ngz;kzp Vd; jiyairj;jg;gb rphpj;J nfhz;Nl nfhLj;jhh;fs;. 
me;j gd;wpf;F jhd; ntspr;rk;. 
mjd; Gz;zpaj;jpy; tug;NghFk; xU khj nkbf;fy; yPit epidj;jg;gb tPl;il Nehf;fpNdd;.
 ,jw;FjhNd Mirg;gl;lha; rPdpthrh!

                  
                                               - R.];lhypd; rPdpthrd;.
========================================================================


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

நாட்டின் குடிநீர் தேவை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்துவரும் நிலையில் குழாய் மூலம் மக்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் குடிநீர் குறித்து பேராசிரியர் சீனி...