கரப்பான் பூச்சி' ரொட்டி சாப்பிடுங்கள்..

அதிகம் புரத சத்துப் பெறுங்கள்! இந்த புகைப்படத்தைப் பார்த்தால் சாதாரண ரொட்டியைப் போலவே தோன்றும்.  ஆனால் இது அதிக புரதச்சத்து கொண்ட கர...